Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΝΕΑ "ΒΟΜΒΑ" ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ...


Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις συνεχίζονται για το Δήμο της παγκόσμιας Ολυμπιακής πρωτεύουσας


τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της υπεύθυνης έρευνας:
1ον) για μισθούς 100.000 ευρώ το χρόνο σε «εδικο συμβουλο και ειδικο συνεργατη»
2ον) για ασφαλιστικές εισφορές 30.000-55.000 ευρώ το χρόνο σε αντιδημαρχο (βλ. κατωτέρω)
3ον) για χορηγία 20.000 ευρώ για μιας ημέρας «φεστιβαλ τσιπουρου» σε χωριό του δήμου χωρίς αμπέλια
4ον) για ενοίκιο 1.000 ευρώ το χρόνο σε ανύπαρκτο «λαογραφικο μουσειο» σε χωριό του δήμου
5ον) για σκανδαλώδεις συγκαλύψεις χρεών πρώην δημάρχων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, παραμονές του νέου έτους, με «κατατμήσεις» έργων και την μέθοδο των παράνομων «απευθείας αναθέσεων» (λεπτομέρειες προσεχώς)
6ον), 7ον), 8ον, και … κ.ο.κ. λίγη υπομονή.

Ο επιβαλλόμενος κοινωνικός έλεγχος είναι σοβαρός, υπεύθυνος και δεν έχει ίχνος προσωπικής ή άλλης σκοπιμότητας. είναι στα πλαίσια της κοινωνικής πατριωτικής προσφοράς και δράσης, εκ καθήκοντος ανησυχούντων συμπολιτών. Δυστυχώς ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο της Αρχ. Ολυμπίας (όλων των παρατάξεων) μέχρι τώρα όχι μόνο δεν στάθηκαν στο ύψος της αυτοδιοικητικής τους υποχρέωσης και της δεοντολογίας, αλλά αρνούνται πεισματικά να ασχοληθούν με τις αποκαλύψεις και να δώσουν απαντήσεις στους δημότες τους.


διαβάστε την τεκμηριωμένη (με επίσημα κρατικά έγγραφα) αποκάλυψη του συμπολίτη λογοτέχνη Δημήτρη Κανελλόπουλου, εκδότη του ποιοτικού περιοδικού «ΟΡΟΠΕΔΙΟ», ο οποίος με ευγενικό τρόπο απευθύνεται στον αξιότιμο κ. Δήμαρχο της Αρχ. Ολυμπίας και ζητά απαντήσεις. πλην ματαίως!...
Τν Δευ­τέ­ρα 5 Μαρ­τί­ου το τρέ­χον­τος ­τους, ­ναρ­τή­σα­με κεί­με­νο μ τν τίτ­λο: 
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ
ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ;
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ;
­ταν ­να πι­κρ μν λ­λ δί­και­ο κεί­με­νο. ­να κεί­με­νο πο ­κα­νε τν δι­α­πί­στω­ση: 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ 14.758,88!
Κα ­θε­τε τ ­ρώ­τη­μα:
ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ;

­πάν­τη­ση δν πή­ρα­με. Μά­θα­με ­τι στν συ­νε­δρί­α­ση τοΔη­μο­τι­κο Συμ­βου­λί­ου,  Δή­μαρ­χος κ. Κοτ­ζις δν πα­ρέ­στη για­τ ­ταν ­σθε­νς κι ­τι τ Δη­μο­τι­κ Συμ­βού­λιο θ­ξέ­δι­δε ­να­κοί­νω­ση γι τν ­πο­κα­τά­στα­ση τς ­λή­θειας. Τέ­τοι­α ­να­κοί­νω­ση δν ­γι­νε πο­τέ.
Στν κ. Δή­μαρ­χο ε­χη­θή­κα­με πε­ρα­στι­κά.  ­λή­θεια ­μως δν ­πι­δέ­χε­ται δι­α­ψεύ­σεις! Ε­ναι α­τ πο δη­μο­σι­εύ­ε­ται στ πρό­γραμ­μα το ­πουρ­γεί­ου ­σω­τε­ρι­κνΔΙΑΥΓΕΙΑ!
­τι δη­μο­σι­εύ­ε­ται ­κε ­πο­τε­λε τ κα­τα­στά­λαγ­μα μις δι­α­δι­κα­σί­ας: Ο πα­ρα­τά­ξεις δι τν δη­μο­τι­κν συμ­βού­λων ε­ση­γον­ται,  πλει­ο­ψη­φί­α ­πο­φα­σί­ζει κι  Δή­μαρ­χος ­πι­κυ­ρώ­νει. Κα­τό­πιν συν­τάσ­σον­ται ο ­πο­φά­σεις, ­πο­γρά­φον­ται ­π τος ρ­μό­διους δι­ευ­θυν­τς  προ­ϊ­στα­μέ­νους, ­π τος α­ρε­τος ­πευ­θύ­νους κα τν Δή­μαρ­χο κα ­πο­στέλ­λον­ται ς ­ναρ­τη­τέ­ες ­πο­φά­σεις πλέ­ον τς Δη­μο­τι­κς ρ­χς στ πρό­γραμ­μα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Και πα­ράλ­λη­λα (­πο­χρε­ω­τι­κ κ το Νό­μου) ­πο­στέλ­λον­ται στ ­λεγ­κτι­κ Συ­νέ­δριο γι τ νό­μι­μο ­λεγ­χο (σ.σ. δν γνω­ρί­ζου­με ­ν στν ­τή­σια κ­θε­ση το ­λεγ­κτι­κο Συ­νε­δρίου ―πο τό­σο συ­ζη­τή­θη­κε προ­σφά­τως― ­γι­νε ­λεγ­χος κα τν ­πο­φά­σε­ων το Δή­μου ρχαίας ­λυμ­πί­ας)  

­μες λοι­πν κ. Δή­μαρ­χε δη­μο­σι­εύ­σα­με α­τ πο βρή­κα­με ­ναρ­τη­μέ­νο, μ τν δι­κή σας ­πο­γρα­φ στν ­στό­το­ποΔΙΑΥΓΕΙΑ το ­πουρ­γεί­ου ­σω­τε­ρι­κν! Κα γι δε­τε κά­τι ­κό­μη κ. Δή­μαρ­χε: σή­με­ρα, βρή­κα­με στ ΔΙΑΥΓΕΙΑκι λ­λο γ­γρα­φο πο ­φο­ρ τν ­διο ν­τι­δή­μαρ­χο, τν ­δια α­κρι­βω­ς χρο­νι­κ πε­ρί­ο­δο, λ­λ γρά­φει δι­α­φο­ρε­τι­κπο­σ ­ς ­σφα­λι­στι­κέ­ς κρα­τη­σει­ς πο ­πι­βα­ρύ­νουν τΔ­μο γι τν ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χο.

Τί γί­νε­ται κ. Δή­μαρ­χε στν Δ­μο το ­ποί­ου προ­ΐ­στα­σθε; Ε­ναι δυ­να­τν ν ­πάρ­χουν δι­α­φο­ρε­τι­κ γ­γρα­φα ­ναρ­τη­μέ­να στ δι­α­δί­κτυ­ο μ δι­α­φο­ρε­τι­κ πο­σ ς κρα­τή­σεις γι τν ­δια πε­ρί­ο­δο;

Προ­σέξ­τε κ. Δή­μαρ­χε: Τ πρ­το γ­γρα­φο (βλ. κα­τω­τέ­ρω)
μ ­με­ρο­μη­νί­α 24/10/2011 κα ΑΔΑ: 4501ΩΨ5-ΡΧ5, ­να­φέ­ρε­ται σ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2011 - ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2011”.  Σ’ α­τ τ γ­γρα­φο ο συ­νο­λι­κς κρα­τή­σεις για 6 μή­νε­ς  ει­ναι 14.758,88€, δη­λα­δ 2.459,81€ τον μή­να. Πο ση­μαί­νει, μ δε­δο­μέ­νο ­τι ο ­σφα­λι­στι­κς ε­σφο­ρ­ς το ρ­γο­δό­τη (πο στν προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ε­ναι  Δ­μος) δν μπο­ρον ν ­περ­βαί­νουν τ 25-27%τν συ­νο­λι­κν ­πο­δο­χν το μι­σθο­δο­τού­με­νου,  ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χος ­πι­βα­ρύ­νει τν Δ­μο ρχαίας ­λυμ­πί­ας μ τ πο­σν 115.000 Ε­ρ ­τη­σί­ως  9.600 Ε­ρ τν μή­να.
Το δεύ­τε­ρο γ­γρα­φο (βλ. κα­τω­τέ­ρω)

Μ ­με­ρο­μη­νί­α 09/03/2012 κα ΑΔΑ: Β44ΥΩΨ5-Ω4Τ, ­να­φέ­ρε­ται σ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ 01/05/11 ΕΩΣ 30/09/2011 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ) ”. Δη­λα­δ στη­ν ί­δια ­κρι­βς χρο­νι­κ πε­ρί­ο­δο μ τ προ­η­γού­με­νο γ­γρα­φο. Σ’ α­τ τ γ­γρα­φο μως ο συ­νο­λι­κς κρα­τή­σεις ε­ναι23.524,68€ γι 5 μ­νες, δη­λα­δ 4.704,93€ τ μή­να. Πο ση­μαί­νει, μ δε­δο­μέ­νο ­τι ο ­σφα­λι­στι­κς ε­σφο­ρς το ρ­γο­δό­τη Δή­μου, δν μπο­ρον ν ­περ­βαί­νουν τ 25-27%τν συ­νο­λι­κν ­πο­δο­χν το μι­σθο­δο­τού­με­νου,  ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χος ­πι­βα­ρύ­νει τν Δ­μο ρχαίας ­λυμ­πί­ας μ τ πο­σν 220.190 Ε­ρ ­τη­σί­ως  18.350 Ε­ρ τν μή­να.

 ο­σί­α ­μως κ. Δή­μαρ­χε δν λ­λά­ζει. Ε­ναι δυ­να­τόν, μέ­σα σ πε­ρί­ο­δο κρί­σης ν ­πάρ­χει μι­σθς ν­τι­δη­μάρ­χου  στν  μιὰ κ­δο­χ 100.000 ΕΥΡΩ  στν δεύ­τε­ρη κ­δο­χ ν φτά­νει μέ­χρι κα τς 220.000 ΕΥΡΩ τ χρό­νο; Τί γράμ­μα­τα ξέ­ρει ὁ ἐν λό­γῳ κύ­ριος Κύ­ρι­ε Δή­μαρ­χε, ποι­ὲς εἶ­ναι οἱ τό­σο ἀ­πα­ραί­τη­τες δε­ξι­ό­τη­τές του ὥ­στε νὰ τοῦ κα­τα­βάλ­λε­τε τέ­τοι­α πο­σὰ γιὰ νὰ σᾶς προ­σφέ­ρει ἔρ­γο ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ τὸν Δῆ­μο καὶ τοὺς Δη­μό­τες σας; Ἀ­λή­θεια ποι­ὸ εἶ­ναι τὸ ἔρ­γο αὐ­τοῦ τοῦ ἀν­τι­δη­μάρ­χου σας κ. Δή­μαρ­χε, ἀ­γα­πη­τέ μου, ἐκ Δού­κα συμ­πα­τρι­ώ­τη, κ. Κοτ­ζιᾶ;

Κύριε Δή­μαρ­χε. Με­τ τν πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­σή μας, στσυ­νε­δρί­α­ση το προ­η­γού­με­νου Δη­μο­τι­κο Συμ­βου­λί­ου στ ­πο­ο δν πα­ρέ­στη­τε λό­γω ­σθε­νεί­ας σας,  ν­τι­δή­μαρ­χός σας(; !) κ. Δεβ­βς βε­βαί­ω­σε τ σ­μα ­τι στ ­πό­με­νο ΔΣ θ ­παν­τού­σα­τε λε­πτο­με­ρς κα μά­λι­στα τν δι­α­βε­βαί­ω­ση ατή, δη­μο­σί­ευ­σαν το­πι­κς ­φη­με­ρί­δες κατο­πι­κς ­στο­σε­λί­δες. Σή­με­ρα δι­α­βά­ζου­με τ Δελ­τί­ο Τύ­που (βλ. ­φη­με­ρί­δε­ς  κα πόρ­τα­λ ilialive 28.3.2012­τι πα­ρό­τι προ­ε­κλή­θη­τε­  δεν ­παν­τή­σα­τε. Για­τί;
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ Η ΣΗΜΑΙΑ...


Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βογκήστε τύμπανα πολέμου... Οι φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !
 

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Της πατρίδος μου η σημαία!

Οι σημαίες έχουν τη δική τους ιστορία, που δεν χάνεται στα βάθη του χρόνου. Σύμβολο κατ’ εξοχήν πολεμικό εφευρέθηκε από την ανάγκη να μην αλληλοσφάζονται οι στρατιώτες του ιδίου στρατεύματος. 
Στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν αντί σημαιών κειμήλια και θρησκευτικά σύμβολα, ανυψωμένα σε κοντό. (Πάντα οι θεοί καλούνται να μεροληπτήσουν στους ανθρώπινους καυγάδες). Οι εβραίοι δε δίσταζαν να κουβαλούν στη μάχη ολόκληρη την Κιβωτό για να τους συντρέξει ο “ένας θεός” στο σφαγιασμό των άλλων. Οι Χιττίτες ήταν οι πρώτοι που έφεραν σαν σύμβολο τον δικέφαλο αετό, που σήμερα ανεμίζει περήφανα στα σημαιάκια της λιμουζίνας του αρχιεπισκόπου Αθηνών. Οποία ιερά παράδοσις δια να σπεύσωμεν όπισθεν, όπως μας προτρέπει! Όμως σημαίες από ύφασμα χρησιμοποίησαν πρώτοι οι σκύθοι, οι πέρσες και οι εβραίοι. 
Οι έλληνες στους κλασσικούς χρόνους αντί για σημαίες χρησιμοποιούσαν τα «επίσημα», που τα τοποθετούσαν στις ασπίδες ή τα ακρόπρωρα των πλοίων τους για αναγνώριση και χωρίς να τους αποδίδουν ιερό χαρακτήρα και ήταν αρχικά όπως Λ (Λακεδαιμόνιοι) Μ (Μεσσήνιοι), ζωομορφικές παραστάσεις (σφίγγα στους Θηβαίους, ίππος πτερωτός στους Κορινθίους) απεικονίσεις θεών (Κάστωρ και Πολυδεύκης= Σπάρτη) ή συμβόλων (γλαυξ= Αθήνα, Τρίαινα= Μαντίνεια, ηράκλειο ρόπαλο = Μακεδονία κα)
Σημαίες από ύφασμα χρησιμοποιήθηκαν στην ξηρά από τον Μέγα Αλέξανδρο για πρώτη φορά, αρχικά υψωμένες στη Σάρισα σαν σήμα έναρξης της μάχης, και αργότερα σαν διακριτικό επιλέκτων ιλών. Αυτό μάλλον το αντέγραψε από τους πέρσες, αφού στην εν Ισσώ μάχη οι ιππείς τους έφεραν πορφυρούν λάβαρο με παράσταση αετού ή πετεινού.
Στη θάλασσα από παλιότατους χρόνους χρησιμοποιήθηκαν οι υφασμάτινες σημαίες για ν’ ανταλλάσσουν τα πλοία μηνύματα με σήματα ακριβώς όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα. Αυτό το μαρτυρεί και παλαιομηκυναικό αγγείο που βρέθηκε στη Φυλακωπή της Μήλου.
Οι ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το γνωστό από το Χόλυγουντ σίγνα ενώ οι βυζαντινοί ποικίλα λάβαρα στα οποία επεβίωνε ο ρωμαϊκός αετός. Τα μπαϊράκια, φλάμπουρα και παντιέρες των κλεφτών και αρματολών, που οι τούρκοι ονόμαζαν περιφρονητικά «πατσαούρ», είχαν μεγάλη ποικιλία. Τα περισσότερα έφεραν τον σταυρό με συνθήματα όπως το «ελευθερία ή θάνατος», άλλα εικόνες τοπικών αγίων, ενώ ο δικέφαλος ήταν μπαϊράκι του Ηπειρώτη οπλαρχηγού Χρήστου Μηλιώνη.
Ο δικέφαλος που τόσο υπερασπίζονται οι εκκλησιαστικοί κύκλοι σαν βυζαντινό έμβλημα δεν έχει σχέση με την Βυζαντινή ιστορία. Δεν αναφέρεται σε κανένα ιστορικό κείμενο, δε τραγουδιέται σε κανένα από τα δημοτικά τραγούδια της πλούσιας παράδοσής μας και εμφανίζεται σαν διακοσμητικό στοιχείο στις εκκλησιές μετά τον 13ο αιώνα. Υπάρχει στη σφραγίδα των Παλαιολόγων, αλλά όχι και στη σημαία τους. Από το 1574 ο πατριάρχης Ιερεμίας ο Β κατακυρώνει τον δικέφαλο στις σφαγίδες του Πατριαρχείου Κων/πόλεως χαρακτηρίζοντας με τη χάραξή του στο πάτωμα τις μονές και τις εκκλησιές σαν Σταυροπήγια. Από το 1770 και μετά την αποτυχημένη επανάσταση οι δικέφαλοι πολλαπλασιάζονται έτσι που να τους συναντάμε και σε σπίτια και σε διακριτικά αρχόντων, αλλά έχουν σχέση περισσότερο με τη σύνδεση εκείνων που τον χρησιμοποιούν σαν έμβλημα με τη Ρωσία που της οποίας ο δικέφαλος ήταν αυτοκρατορικό διακριτικό. Ο δικέφαλος στην Ελλάδα χρησίμευσε μετά την απελευθέρωση σαν μύθος αναγέννησης του Γένους, ακριβώς όπως οι μύθοι του μαρμαρωμένου βασιλιά και των μισοτηγανισμένων ψαριών στο Μπαλουκλί. Παλιότερα στην Ελλάδα είχαμε συνδέσει το κίτρινο σημαιάκι με το δικέφαλο με περιοχές δικαιοδοσίας του πατριαρχείου. Μόνο πρόσφατα άρχισε η ανάρτηση της συγκεκριμένης σημαίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η ελληνική σημαία είναι ένα σύμβολο γιατί βασίζεται σε διαρκή απόφαση της δημοκρατικής πολιτείας. Δεν είναι επειδή το μάθαμε στο σχολειό. Όλοι κάποτε νιώθουμε ρίγη συγκινήσεως όταν τη βλέπουμε ν’ ανυψώνεται σε κάποιο στάδιο μετά τη νίκη κάποιου μας αθλητή ή σε κάποια πατριωτική εκδήλωση. Με σημαίες ορμήσαμε κατά των ιταλών στο αλβανικό έπος και στον πρόωρο γιορτασμό της απελευθέρωσης (λίγο πριν τον εμφύλιο), σημαία είχαμε κρεμάσει στην πόρτα που έριξε το τανκ στο Πολυτεχνείο, με σημαίες υποδεχθήκαμε τον Καραμανλή, όταν έπεσε η χούντα. Όμως σημαίες σήμερα κρατούν και σε όλες τις πολιτικές συγκεντρώσεις, λες και χρειάζεται επιβεβαίωση η ελληνικότητά μας ή λες και μερικοί είναι πιο έλληνες από τους υπόλοιπους. Με σημαίες εκέλευσεν και ο μακαριότατος να προσέλθουν οι οπαδοί στις λαοσυνάξεις για τις ταυτότητες, επειδή λεει ο αντίχριστος σχεδίαζε να βγάλει απ’ τη σημαία το σταυρό.
Η σημαία είναι ένα σύμβολο. Είναι η ψυχή του κάθε έθνους. Δεν είναι φυσικά το πανί ή το πλαστικό που αποτελούν το φθαρτό της σαρκίο. Η σημαία έχει την ιερότητα της θρησκείας ακόμη και για τους άθεους, που κατοικούν σε μια γωνιά γης και την ευλογούν γιατί τους φιλοξενεί στο πεπερασμένο του βίου των. Άλλωστε αντίθετα με τα ρατσιστικά σαλπίσματα των δεν υπάρχουν ντόπιοι (έλληνες με τη βούλα) και φιλοξενούμενοι σε καμιά χώρα. Αυτή η γη δε μας ανήκει. Μας ανέχεται για όσο περπατάμε στη φλούδα της. Δεν υπάρχει γονίδιο που να εγγυάται την ελληνική μας καθαρότητα. Πολλές φυλές αποτέλεσαν το μωσαϊκό του ελληνισμού -τα κύματα των δωριαίων κατάπιαν τους αχαιούς, κι οι αχαιοί τους μυκηναΐους και τους κρήτες-. Με την υπογεννητικότητα που μας δέρνει σήμερα, θα είμαστε ευτυχείς αν επιβιώσουμε σαν κράτος. Θα είμαστε έλληνες, όσο μιλάμε ελληνικά, όσοι μιλάμε ελληνικά κι έχουμε την ελληνική παιδεία.
Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ δείτε την παρέλαση στη Δίβρη:
 http://mariasot.blogspot.com/2012/03/blog-post_4545.html

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Όπως πρέπει σε ελληνόπαιδα!

Όπως πρέπει σε ελληνόπαιδα!

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ...


Τάδε έφη, για τον Ευάγγελο Βενιζέλο 
ο Στέργιος Χασαπίδης το 1988!... 
Ο αγνός πολιτικός και  μεγάλος δημικράτης, σπουδαίος πολιτκός αναλυτής,
Στέργιος Χασαπίδης πιυ προηγήθηκε της εποχής του
Τα προφητικά λόγια του Στέγιου Χασαπίδη, ενός ευπατρίδη  και ιεραπόστολου της πολιτικής, για τον σημερινό "δια βοής" πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο
(Αλλίμονο αν μας κυβερνήσει κιόλλας αύριο ο χερ Βενιζέλος ως πρωθυπουργός, το χαϊδεμένο παιδί της τροϊκανής και ΔΝΤ λαίλαπας και βγεί πέρα για πέρα αληθινή η προφητεία!...  )
Ο Στέργιος Χασαπίδης (1919-2005) ήταν μια πολυσήμαντη φυσιογνωμία της πολιτικής. Πρωτοπόρος του ελεύθερου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, βουλευτής Πιερίας της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, εξόριστος της χούντας στην Φολέγανδρο και Ανάφη, υποψήφιος του Ενιαίου Συνασπισμού στη Θεσ/νίκη, Γραμματέας της Πανελλαδικής Επιτροπής για την Απλή Αναλογική και πρωταγωνιστής για την καθιέρωση του θεσμού του «Συνήγορου του Πολίτη», εμπνευστής και ιδρυτής οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΔΗΚΑ, «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ»), συγγραφέας πολιτικών βιβλίων, από τους σημαντικότερους αρθρογράφους-πολιτικούς αναλυτες στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», και με πληθώρα άλλων πολιτικών-κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Εργασιομανής, «χαλκέντερος» όπως τον χαρακτήριζαν με παράδειγμα προσωπικού τρόπου ζωής, αφιερώθηκε στην πολιτική της Κοινωνίας των Πολιτών. Εκεί όμως που είχε καθοριστική και ανεπανάληπτη συμμετοχή στην διαμόρφωση της νέας γενιάς επί πολλές δεκαετίες και αφιέρωσε όλη τη ζωή του, ήταν   στην πολιτική – ιδεολογική – κομματική εκπαίδευση πολλών νέων, κύρια στη Θεσσαλονίκη (όπου μεταξύ των «καλών» -βλέπε …μελετηρών !- μαθητών του, ήταν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος).
Την δεκαετία του 1980, ο Στέργιος Χασαπίδης κατέβαινε κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και έκανε συγκεντρώσεις, ομιλίες, αναλύσεις και συναντήσεις με ανήσυχους συνειδητούς πολίτες. Δεκάδες μαθητές του βγήκαν από εκείνο το πολιτικό Σχολείο, άλλοι προχώρησαν στα"βαθιά", άλλοι εντάχτηκαν σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό και άλλοι οι πιο σεμνοί, έμειναν έξω από το βρώμικο πολιτικό παιχνίδι, αλώβητοι τηρώντας στο ακέραιο τις νουθεσίες και τις αρχές του δάσκαλου. 
Είχα μαζί του στενές σχέσεις (μαζί δημιουργήσαμε το 1987 την Κίνηση Πολιτών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» της οποίας είμαι πρόεδρος μέχρι σήμερα). Σε πολλές από τις συναντήσεις μας δεν έπαυε να μου αναφέρει (υποθέτω το ίδιο έκανε και σε άλλους καθοδηγούμενους που είχε εμπιστοσύνη) για τη προσωπικότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου, σημερινού ισχυρού ανδρός που πρόσφατα χρημάτισε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών και την Κυριακή  χρήζεται "δια βοής" (ο άλλος Αμιν Νταντά) πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Λοιπόν στα 1987-88 μας είπε τα παρακάτω προφητικά λόγια με περισσή βεβαιότητα, όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος (αφού «ψάρεψε» σε διάφορα πολιτικά σχήματα) κατέληξε στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ:
-«Άκουσε προσεκτικά, και βάλτο βαθιά στο μυαλό σου. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος που τον γνωρίζω από τα πολιτικά γεννοφάσκια του, μια μέρα των ημερών θα πάει πολύ ψηλά… Είναι πέρα από δεινός ρήτορας – άνευ ουσίας-, αδίστακτος πολιτικάντης. Καιροφυλακτεί την ευκαιρία και να μου το θυμηθείς, κάποτε θα φτάσει στο ανώτατο κυβερνητικό αξίωμα και θα είναι κρίμα για την Ελλάδα…».
Εγώ ή εμείς (που προερχόμαστε από το ΠΑΣΟΚ της  3ης του Σεπτέμβρη –τρομάρα μας…) ακούγαμε τον δάσκαλο και γελάγαμε μέσα μας. Σιγά, ο χοντρός πολυλογάς,  ο γαμπρός του εφοπλιστή, ο νεόκοπος Πασοκτζής κλπ, σιγά μη μας κυβερνήσει κιόλας…Μεγάλε Στέργιε, δεν ξέρω εκεί που βρίσκεσαι και μας θωρείς από ψηλά τώρα που δικαιώθηκες (εν μέρει ελπίζουμε) τραγικά, τι συναισθήματα θα έχεις. Θα κλαις ή θα γελάς; Που νάξερες τότε πούλεγες τα προφητικά σου λόγια ότι όχι μόνο μας κυβερνάει ο μαθητής σου, αλλά μας «άλλαξε τα φώτα» και μάλιστα με στρατιωτική γερμανική πειθαρχία!!...
Η τραγική προφητεία του αγνού πολιτκού που διέβλεψε την ανέλιξη στα ύπατα κομματικά αξιώματα του ΠΑΣΟΚ, μέχρι στιγμής επαληθεύτηκε στο έπακρο. 
 Όμως είμαστε βέβαιοι,  ο σοφός μας λαός μας στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ότι θα διαψεύσει την ακροτελεύτεια φράση της προφητείας του Στέργιου Χασαπίδη. Γιατί πράγματι, θα είναι κρίμα για την Ελλάδα!...
Μεγάλε δάσκαλε Στέργιε, εμείς θα συνεχίσουμε τον αέναο αγώνα μας –όπως μας έμαθες- τιμώντας την μνήμη σου και βαδίζοντας το δρόμο που εσύ χάραξες .

Υ.Γ. Γράφω αυτές τις γραμμές, λίγο πριν την ..."λαϊκή ετυμηγορία" της προσεχούς Κυριακής, γιατί με τον νέο υψηλό θεσμικό του ρόλο, που ξέρεις μπορεί και να θυμώσει, Οπότε...
*Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ιατρός, εκδότης του ιστορικού-λαογραφικού περιοδικού «ΔΙΒΡΗ» και πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΤΟ 1984 ΣΤΗ ΔΙΒΡΗ...


έφυγε η μεγάλη Δομνα Σαμιου
           
Σε ηλικία 84 ετών έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού τραγουδιού Δόμνα Σαμίου. Τίμησε το γνήσιο δημοτικό τραγούδι, αλλά και το κοινό την τίμησε με εκδηλώσεις λατρείας. Εμείς (εννοώ το περιοδικό «ΔΙΒΡΗ» και η ΠΕΕΔ  είμαστε περήφανοι γιατί αρχές της δεκαετίας του 1980 πριν 28 χρόνια, στα πλαίσια των 5ήμερων εορτών του «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» πραγματοποιήσαμε  μεγάλη Συναυλία το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Δίβρης, με την συμμετοχή της αξέχαστης και μοναδικής Δόμνας Σαμίου και το περίφημο χορευτικό «Τσαούλη-Λιακατά». Ήταν μια κορυφαία και ανεπανάληπτη Εκδήλωση, όπου η εκλιπούσα έδωσε τα εκ βάθους καρδίας συγχαρητήριά της στην Ένωση και η αμοιβή της ήταν σχεδόν συμβολική… Ας είναι καλά από εκεί ψηλά που μας βλέπει και θα μας τραγουδάει…


Η μεγάλη Δόμνα Σαμίου με την θεΙκή φωνή της ερμηνεύει και διδάσκει
το αθάνατο, γνήσιο δημοτικό τραγούδι
Και τώρα απολάυστε ένα από τα τραγούδια της αξέχαστης και παντοτινής μεγάλης Δόμνας Σαμίου.

http://www.youtube.com/watch?v=3_XgX930v_Y

Δόμνα Σαμίου - Έχε γεια Παναγιά - Domna Samiou


28,552 
   
Uploaded by  on Jun 25, 2010
Τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη.
Απόσπασμα από τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Τάουν Χολ του Σίδνεϊ, το 1984, στο πλαίσιο του 5ου Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ.
Τη Δόμνα Σαμίου συνοδεύουν οι μουσικοί: Πέτρος Αθανασόπουλος-Καλύβας, κλαρίνο, Αλέκος Παύλου-Αραπάκης, βιολί, Νίκος Καρατάσος, σαντούρι, Μαθιός Βεντούρης, λαούτο, Μιχάλης Κλαπάκης, τουμπελέκι.

Το τραγούδι «Έχε γεια Παναγιά» μου το πρωτόπε ο Αχιλλέας Ζαφειρόπουλος, αδελφός μιας καλής μου φίλης που είχα πρωτοσυναντήσει δεκαεπτά - δεκαοκτώ χρονών στην Κωνσταντινούπολη, το 1970. Μάλιστα, εκ των υστέρων, γύρω στα 1998, ένας άλλος φίλος μου από την Ίμβρο μου είπε ότι ο στίχος δεν ήταν «Έχε γεια Παναγιά» αλλά «Έχε γεια, πάντα γεια». Κατά πόσον είναι σωστό κι αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανώνυμος λαός αλλάζει κάτι το οποίο δεν του πάει καλά σ' ένα τραγούδι. Δόμνα Σαμίου (2000).

Περιλαμβάνεται στο LP «Έχε γεια Παναγιά» (1974)http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.albums&id=6 και το CD «Η Δόμνα Σαμίου στο Μέγαρο Μουσικής» (1999).

Για περισσότερες πληροφορίες της συναυλίας: http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.concerts&id=250

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Tαταύλα μπόρα
βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα.

Έχε γεια Παναγιά, τα μιλήσαμε
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.

Στο Γαλατά θα πιώ κρασί στο Πέρα θα μεθύσω
και μες απ' το Γεντί Kουλέ κοπέλα θ' αγαπήσω.

Γεντί Kουλέ και Θαραπιά, Tαταύλα και Nιχώρι
αυτά τα τέσσερα χωριά 'μορφαίνουνε την Πόλη.
  •  likes, 1 dislikes