Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΝΕΑ "ΒΟΜΒΑ" ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ...


Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις συνεχίζονται για το Δήμο της παγκόσμιας Ολυμπιακής πρωτεύουσας


τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της υπεύθυνης έρευνας:
1ον) για μισθούς 100.000 ευρώ το χρόνο σε «εδικο συμβουλο και ειδικο συνεργατη»
2ον) για ασφαλιστικές εισφορές 30.000-55.000 ευρώ το χρόνο σε αντιδημαρχο (βλ. κατωτέρω)
3ον) για χορηγία 20.000 ευρώ για μιας ημέρας «φεστιβαλ τσιπουρου» σε χωριό του δήμου χωρίς αμπέλια
4ον) για ενοίκιο 1.000 ευρώ το χρόνο σε ανύπαρκτο «λαογραφικο μουσειο» σε χωριό του δήμου
5ον) για σκανδαλώδεις συγκαλύψεις χρεών πρώην δημάρχων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, παραμονές του νέου έτους, με «κατατμήσεις» έργων και την μέθοδο των παράνομων «απευθείας αναθέσεων» (λεπτομέρειες προσεχώς)
6ον), 7ον), 8ον, και … κ.ο.κ. λίγη υπομονή.

Ο επιβαλλόμενος κοινωνικός έλεγχος είναι σοβαρός, υπεύθυνος και δεν έχει ίχνος προσωπικής ή άλλης σκοπιμότητας. είναι στα πλαίσια της κοινωνικής πατριωτικής προσφοράς και δράσης, εκ καθήκοντος ανησυχούντων συμπολιτών. Δυστυχώς ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο της Αρχ. Ολυμπίας (όλων των παρατάξεων) μέχρι τώρα όχι μόνο δεν στάθηκαν στο ύψος της αυτοδιοικητικής τους υποχρέωσης και της δεοντολογίας, αλλά αρνούνται πεισματικά να ασχοληθούν με τις αποκαλύψεις και να δώσουν απαντήσεις στους δημότες τους.


διαβάστε την τεκμηριωμένη (με επίσημα κρατικά έγγραφα) αποκάλυψη του συμπολίτη λογοτέχνη Δημήτρη Κανελλόπουλου, εκδότη του ποιοτικού περιοδικού «ΟΡΟΠΕΔΙΟ», ο οποίος με ευγενικό τρόπο απευθύνεται στον αξιότιμο κ. Δήμαρχο της Αρχ. Ολυμπίας και ζητά απαντήσεις. πλην ματαίως!...
Τν Δευ­τέ­ρα 5 Μαρ­τί­ου το τρέ­χον­τος ­τους, ­ναρ­τή­σα­με κεί­με­νο μ τν τίτ­λο: 
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ
ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ;
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ;
­ταν ­να πι­κρ μν λ­λ δί­και­ο κεί­με­νο. ­να κεί­με­νο πο ­κα­νε τν δι­α­πί­στω­ση: 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ 14.758,88!
Κα ­θε­τε τ ­ρώ­τη­μα:
ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ;

­πάν­τη­ση δν πή­ρα­με. Μά­θα­με ­τι στν συ­νε­δρί­α­ση τοΔη­μο­τι­κο Συμ­βου­λί­ου,  Δή­μαρ­χος κ. Κοτ­ζις δν πα­ρέ­στη για­τ ­ταν ­σθε­νς κι ­τι τ Δη­μο­τι­κ Συμ­βού­λιο θ­ξέ­δι­δε ­να­κοί­νω­ση γι τν ­πο­κα­τά­στα­ση τς ­λή­θειας. Τέ­τοι­α ­να­κοί­νω­ση δν ­γι­νε πο­τέ.
Στν κ. Δή­μαρ­χο ε­χη­θή­κα­με πε­ρα­στι­κά.  ­λή­θεια ­μως δν ­πι­δέ­χε­ται δι­α­ψεύ­σεις! Ε­ναι α­τ πο δη­μο­σι­εύ­ε­ται στ πρό­γραμ­μα το ­πουρ­γεί­ου ­σω­τε­ρι­κνΔΙΑΥΓΕΙΑ!
­τι δη­μο­σι­εύ­ε­ται ­κε ­πο­τε­λε τ κα­τα­στά­λαγ­μα μις δι­α­δι­κα­σί­ας: Ο πα­ρα­τά­ξεις δι τν δη­μο­τι­κν συμ­βού­λων ε­ση­γον­ται,  πλει­ο­ψη­φί­α ­πο­φα­σί­ζει κι  Δή­μαρ­χος ­πι­κυ­ρώ­νει. Κα­τό­πιν συν­τάσ­σον­ται ο ­πο­φά­σεις, ­πο­γρά­φον­ται ­π τος ρ­μό­διους δι­ευ­θυν­τς  προ­ϊ­στα­μέ­νους, ­π τος α­ρε­τος ­πευ­θύ­νους κα τν Δή­μαρ­χο κα ­πο­στέλ­λον­ται ς ­ναρ­τη­τέ­ες ­πο­φά­σεις πλέ­ον τς Δη­μο­τι­κς ρ­χς στ πρό­γραμ­μα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Και πα­ράλ­λη­λα (­πο­χρε­ω­τι­κ κ το Νό­μου) ­πο­στέλ­λον­ται στ ­λεγ­κτι­κ Συ­νέ­δριο γι τ νό­μι­μο ­λεγ­χο (σ.σ. δν γνω­ρί­ζου­με ­ν στν ­τή­σια κ­θε­ση το ­λεγ­κτι­κο Συ­νε­δρίου ―πο τό­σο συ­ζη­τή­θη­κε προ­σφά­τως― ­γι­νε ­λεγ­χος κα τν ­πο­φά­σε­ων το Δή­μου ρχαίας ­λυμ­πί­ας)  

­μες λοι­πν κ. Δή­μαρ­χε δη­μο­σι­εύ­σα­με α­τ πο βρή­κα­με ­ναρ­τη­μέ­νο, μ τν δι­κή σας ­πο­γρα­φ στν ­στό­το­ποΔΙΑΥΓΕΙΑ το ­πουρ­γεί­ου ­σω­τε­ρι­κν! Κα γι δε­τε κά­τι ­κό­μη κ. Δή­μαρ­χε: σή­με­ρα, βρή­κα­με στ ΔΙΑΥΓΕΙΑκι λ­λο γ­γρα­φο πο ­φο­ρ τν ­διο ν­τι­δή­μαρ­χο, τν ­δια α­κρι­βω­ς χρο­νι­κ πε­ρί­ο­δο, λ­λ γρά­φει δι­α­φο­ρε­τι­κπο­σ ­ς ­σφα­λι­στι­κέ­ς κρα­τη­σει­ς πο ­πι­βα­ρύ­νουν τΔ­μο γι τν ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χο.

Τί γί­νε­ται κ. Δή­μαρ­χε στν Δ­μο το ­ποί­ου προ­ΐ­στα­σθε; Ε­ναι δυ­να­τν ν ­πάρ­χουν δι­α­φο­ρε­τι­κ γ­γρα­φα ­ναρ­τη­μέ­να στ δι­α­δί­κτυ­ο μ δι­α­φο­ρε­τι­κ πο­σ ς κρα­τή­σεις γι τν ­δια πε­ρί­ο­δο;

Προ­σέξ­τε κ. Δή­μαρ­χε: Τ πρ­το γ­γρα­φο (βλ. κα­τω­τέ­ρω)
μ ­με­ρο­μη­νί­α 24/10/2011 κα ΑΔΑ: 4501ΩΨ5-ΡΧ5, ­να­φέ­ρε­ται σ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2011 - ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2011”.  Σ’ α­τ τ γ­γρα­φο ο συ­νο­λι­κς κρα­τή­σεις για 6 μή­νε­ς  ει­ναι 14.758,88€, δη­λα­δ 2.459,81€ τον μή­να. Πο ση­μαί­νει, μ δε­δο­μέ­νο ­τι ο ­σφα­λι­στι­κς ε­σφο­ρ­ς το ρ­γο­δό­τη (πο στν προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ε­ναι  Δ­μος) δν μπο­ρον ν ­περ­βαί­νουν τ 25-27%τν συ­νο­λι­κν ­πο­δο­χν το μι­σθο­δο­τού­με­νου,  ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χος ­πι­βα­ρύ­νει τν Δ­μο ρχαίας ­λυμ­πί­ας μ τ πο­σν 115.000 Ε­ρ ­τη­σί­ως  9.600 Ε­ρ τν μή­να.
Το δεύ­τε­ρο γ­γρα­φο (βλ. κα­τω­τέ­ρω)

Μ ­με­ρο­μη­νί­α 09/03/2012 κα ΑΔΑ: Β44ΥΩΨ5-Ω4Τ, ­να­φέ­ρε­ται σ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ 01/05/11 ΕΩΣ 30/09/2011 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ) ”. Δη­λα­δ στη­ν ί­δια ­κρι­βς χρο­νι­κ πε­ρί­ο­δο μ τ προ­η­γού­με­νο γ­γρα­φο. Σ’ α­τ τ γ­γρα­φο μως ο συ­νο­λι­κς κρα­τή­σεις ε­ναι23.524,68€ γι 5 μ­νες, δη­λα­δ 4.704,93€ τ μή­να. Πο ση­μαί­νει, μ δε­δο­μέ­νο ­τι ο ­σφα­λι­στι­κς ε­σφο­ρς το ρ­γο­δό­τη Δή­μου, δν μπο­ρον ν ­περ­βαί­νουν τ 25-27%τν συ­νο­λι­κν ­πο­δο­χν το μι­σθο­δο­τού­με­νου,  ν λό­γ ν­τι­δή­μαρ­χος ­πι­βα­ρύ­νει τν Δ­μο ρχαίας ­λυμ­πί­ας μ τ πο­σν 220.190 Ε­ρ ­τη­σί­ως  18.350 Ε­ρ τν μή­να.

 ο­σί­α ­μως κ. Δή­μαρ­χε δν λ­λά­ζει. Ε­ναι δυ­να­τόν, μέ­σα σ πε­ρί­ο­δο κρί­σης ν ­πάρ­χει μι­σθς ν­τι­δη­μάρ­χου  στν  μιὰ κ­δο­χ 100.000 ΕΥΡΩ  στν δεύ­τε­ρη κ­δο­χ ν φτά­νει μέ­χρι κα τς 220.000 ΕΥΡΩ τ χρό­νο; Τί γράμ­μα­τα ξέ­ρει ὁ ἐν λό­γῳ κύ­ριος Κύ­ρι­ε Δή­μαρ­χε, ποι­ὲς εἶ­ναι οἱ τό­σο ἀ­πα­ραί­τη­τες δε­ξι­ό­τη­τές του ὥ­στε νὰ τοῦ κα­τα­βάλ­λε­τε τέ­τοι­α πο­σὰ γιὰ νὰ σᾶς προ­σφέ­ρει ἔρ­γο ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ τὸν Δῆ­μο καὶ τοὺς Δη­μό­τες σας; Ἀ­λή­θεια ποι­ὸ εἶ­ναι τὸ ἔρ­γο αὐ­τοῦ τοῦ ἀν­τι­δη­μάρ­χου σας κ. Δή­μαρ­χε, ἀ­γα­πη­τέ μου, ἐκ Δού­κα συμ­πα­τρι­ώ­τη, κ. Κοτ­ζιᾶ;

Κύριε Δή­μαρ­χε. Με­τ τν πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­σή μας, στσυ­νε­δρί­α­ση το προ­η­γού­με­νου Δη­μο­τι­κο Συμ­βου­λί­ου στ ­πο­ο δν πα­ρέ­στη­τε λό­γω ­σθε­νεί­ας σας,  ν­τι­δή­μαρ­χός σας(; !) κ. Δεβ­βς βε­βαί­ω­σε τ σ­μα ­τι στ ­πό­με­νο ΔΣ θ ­παν­τού­σα­τε λε­πτο­με­ρς κα μά­λι­στα τν δι­α­βε­βαί­ω­ση ατή, δη­μο­σί­ευ­σαν το­πι­κς ­φη­με­ρί­δες κατο­πι­κς ­στο­σε­λί­δες. Σή­με­ρα δι­α­βά­ζου­με τ Δελ­τί­ο Τύ­που (βλ. ­φη­με­ρί­δε­ς  κα πόρ­τα­λ ilialive 28.3.2012­τι πα­ρό­τι προ­ε­κλή­θη­τε­  δεν ­παν­τή­σα­τε. Για­τί;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου