Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΔΙΒΡΗ-(ΔΟΥΚΑ)-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ Δύο πανομοιότυπες καταπληκτικές και ξεκαρδιστικές "Αστυνομικαί Διαταγαί" του 1835 και 1883!...,

ΔΙΒΡΗ-(ΔΟΥΚΑ)-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
(τα 3 "Δ" ή τα 3 "Διαβολοχώρια" της Πελοπποννήσου*)

Δύο πανομοιότυπες καταπληκτικές και ξεκαρδιστικές
"Αστυνομικαί Διαταγαί"!..., 
πριν 178 στη Δίβρη Ηλείας και πριν 130 χρόνια στη Δημητσάνα Αρκαδίας αντιστοίχως 

Παρουσιάζουμε παρακάτω δυο καταπληκτικά (πανομοιότυπα, με ελάχιστες διαφορές) ιστορικά πλέον κείμενα, "Αστυνομικές Διαταγές" που εκδόθηκαν τον προπερασμένο αιώνα το ένα στη Δίβρη Ηλείας το έτος 1835 και δεύτερο στη Δημητσάνα Αρκαδίας το έτος 1883. 
  • Την "Αστυνομική Διαταγή" της Δίβρης, βρήκε μέσα σε ένα παλιό βιβλίο, ο ιστορικός ερευνητής δάσκαλος αείμνηστος Νίκος Αναστόπουλος και δημοσίευσε στο περιοδικό μας ¨ΔΙΒΡΗ". Από εκεί τη πήρε η εκ Δίβρης καταγώμενη δημοσιογράφος κ. Φανή Στεφ. Πετραλιά και την έδωσε για αναδημοσίευση στις εφημερίδες "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (βλ. κατωτέρω φωτοτυπία)  και"ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ".
  • Η πανομοιότυπη "Αστυνομική Διαταγή" της Δημητσάνας είχε βρεθεί παλιότερα και έχει δημοσιευτεί σε πολλά έντυπα. Τελευταία αναρτήθηκε στην εξαιρετική Ιστοσελίδα "Σκέψεις ενός Πολίτη" του Μακρισαίου Ολυμπίας, εκλεκτού φίλου Στάθη Χ. Χριστοδουλόπουλου που την αναπαράγουμε.
*Δίβρη-Δούκα-Δημητσάνα, ονομάζονταν τα τρία "Δ" ή τα τρία "Διαβολοχώρια" της Πελοποννήσου, γιατί ήταν τα αρχοντοχώρια με τους μορφωμένους (καλαμαράδες) και αναπτυγμένα και κατά την παράδοση εκμεταλλευόσαντε τα χωριά της επιρροής τους.
Επι πλέον και τα 3 ιστορικά χωριά είχαν Μπαρουτόμυλους (με πρώτη βέβαια τη Δημητσάνα)
που εφοδίαζαν με πολεμοφόδια τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821.
**Και οι δυο ιστορικές κωμοπόλεις (Δίβρη-Δημητσάνα) είχαν κεντρικούς ναούς του
 Αγ. Νικολάου που γιόρταζαν-πανηγύριζαν στις 6 Δεκεμβρίου. 

Απολαύστε και τις δυο ...εκδοχές της "Αστυνομικής Διαταγής":
  Δημοσίευση στην "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"Ανάρτηση στο "Σκέψεις ενός Πολίτη"

ΔΕΥΤΈΡΑ, 6 ΜΑΪ́ΟΥ 20


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γιορτινές μέρες και οι περισσότεροι θυμόμαστε ότι τα παλιότερα χρόνια στα χωριά φρόντιζαν ιδιαίτερα την καθαριότητα. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που είχα διαβάσει στα «ΝΕΑ» στη στήλη του Λευτέρη Παπαδόπουλου την διαταγή του υπενωματάρχη Δημητσάνας Λαγουδάκη Εμμανουήλ. Η διαταγή αυτή είχε εκδοθεί 130 χρόνια πριν (1883), με αφορμή την τοπική γιορτή. Νομίζω πως, πέρα από το αστείο του πράγματος, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη του ιστορικού πλέον κειμένου, επειδή από αυτό αντλούνται χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία.

Το κείμενο της διαταγής έχει ως εξής:

ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Προς άπασας τα Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ’ εμέ Αστυνομικής περιφερείας της πόλεως Δημητσάνας.

Άρθρον 1ον . Παρακαλούντες άπαντες και πάσαι όπως μαθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε,ε, κατά την πανυγηρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελώσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης Κωμοπόλεως.

Άρθρον 2ον. Να ενώσωσι δια στερών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κοκοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλουσι την εγχώριον αιδώ.

Άρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων ακαταλλήλου συμπεριφοράς εις ξένους, κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανύγηριν.

Άρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρον 5ον. Θα τους πεθάνω δι άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόμου, περί βλάβης των ηθών και τιμής.

Άρθρον 6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας (Η Δημητσάνα ως γνωστόν απέχει εκατοντάδας χιλιόμετρα από την θάλασσαν). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθόλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, και παρά τας θάλασσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον 7ον. Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλειπώς εν τω κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεως ποδών ως και από ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα, ψιτ, ψιτ, ψιτ όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόλισαν και κατεπάτησαν την αισθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω δια το σπουδαίον τούτον ζήτημα, Και δια να είμεθα εντάξει, οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.

Άρθρον 9ον. Το κλείσιμον των καταστημάτων κηρίων και ευχών την δύσιν του ηλίου, των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυκτίου, πλην του Δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας, την πρωΐαν, περί το λυκαυγές τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την Γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 10ον. Απαγορεύονται σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγίν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξέων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσινης, το απότομο βήξιμον, η εκκαθάρισι επιτρεπομένου τούτου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι Παπούδες μας.

Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι αερίων (αφεδρωνοκρουσιών).

Άρθρον 13ον. Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.

Άρθρον τελευταίον. Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις, προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζών, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων ποδάγρας κ.λ.π. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Εν Δημητσάνι τη 3 Δεκεμβρίου 1883                                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου